Ontwikkelperspectief Centrum West

Centrum West

Tussen de Arnhemse binnenstad, het Centraal Station en het Museum Arnhem ligt het gebied Centrum West. De ontwikkelingen rondom het stationsgebied, het creatieve woon-werkmilieu Coehoorn, de Blauwe Golven en ook het verbouwen van Museum Arnhem zorgen voor veel dynamiek. Daarom zijn de eerste stappen gezet in de visievorming en is gestart met het opstellen van een Ontwikkelperspectief voor dit gebied.

In een Ontwikkelperspectief staan opgaven die we al in gang hebben gezet en nieuwe opgaven waar we op (korte) termijn mee kunnen starten. Het Ontwikkelperspectief is in feite een soort agenda voor de toekomst van Centrum West. 

Ontwikkelingen Centrum West

Gedurende het participatietraject in de eerste helft van 2021 zijn enkele initiatieven bij ons ingediend voor het realiseren van hoogbouw in Centrum West. Hierbij gaat het om initiatieven met een hoogte van ca. 70 meter, vergelijkbaar met hoogte Rijntoren en Parktoren. Deze initiatieven sluiten aan bij de woon- en kantoorbehoefte van de stad maar hebben daarmee ook een grote impact op de bestaande wijk. In de komende jaren zal in Arnhem een flink aantal woningen moeten worden toegevoegd. Arnhem heeft hier in regionaal verband afspraken over gemaakt in het kader van de Woondeal. Daarnaast actualiseert de gemeente op dit moment het kantorenbeleid. Het is de verwachting dat in de periode tot en met 2030 behoefte is aan ca. 40.000 tot 60.000 m2 nieuwe kantoorruimte, waarbij de gewenste locatie zich (bij voorkeur) op een afstand bevindt van ca. 1 km rondom het Centraal Station (ter vergelijk, de Rijntoren heeft een bruto vloeroppervlakte van ca. 13.000 m2). 

Verdichting- en hoogbouwvisie

Deze ontwikkelingen vragen om een inhoudelijke verdieping en zorgvuldige afweging op het niveau van de gehele (binnen)stad. De gewenste mate van verdichting en hoogbouw staan daarbij centraal, samen met afwegingen op gebied van bijvoorbeeld woonkwaliteit, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. In het kader van de Omgevingsvisie gaat deze verdichtingsvisie voor de stad en een herijking van de hoogbouwvisie verder uitgewerkt worden. Op basis van de verdichtingsvisie en hoogbouwvisie kan het Ontwikkelperspectief voor Centrum West verder vormgegeven worden. Tot die tijd adviseren wij ontwikkelaars van grootschalige initiatieven in Centrum West om hun plannen aan te houden. Dat betekent overigens niet dat er niets gebeurt in Centrum West. Reeds genomen besluiten en initiatieven met een beperkte impact kunnen gewoon doorgang vinden. 

Participatie en communicatie

Het Ontwikkelperspectief is besproken en gedeeld met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in het gebied. Naast de hiervoor genoemde ontwikkelingen hadden veel reacties betrekking op het verbeteren van de openbare ruimte. Het gaat dan om een vergroening van de straat, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, etc. Deze opmerkingen zijn waardevol en worden meegenomen bij de toekomstige visievorming voor Centrum West. 

Vervolg en meer informatie

Wilt u precies weten wat er in het concept Ontwikkelperspectief staat? Lees het na in het concept Ontwikkelperspectief (pdf, 4,3MB). Voor januari 2022 wordt een startnotitie voor het opstellen van verdichtingsvisie voor de stad en de herijking van de hoogbouwvisie opgesteld en aangeboden aan de raad.