Werk aan de winkel

De Rijnkade, vanaf de Nelson Mandelabrug tot aan de John Frostbrug, is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd. Reden: bij of na een extreem hoogwatersituatie bestaat een risico dat de basaltstenen kade bezwijkt. Tussen de afgekeurde dijkvakken ligt een groene kade, ter hoogte van het provinciehuis, die wel voldoet aan de eisen. We hebben vanuit het waterschap dus werk te doen!

Het waterschap werkt in dit project intensief samen met de gemeente en andere (overheids)partners zoals de provincie en Rijkswaterstaat. Ook bewoners en bedrijven aan de Rijnkade worden de komende periode nauw betrokken bij het ontwerp en de plannen.

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van dit project. Heeft u vragen of wilt u contact met ons? Stuur dan een bericht naar rijnkade@wrij.nl

Nieuwe normen

Per 2017 gelden er nieuwe regels waaraan de dijken moeten voldoen. Deze nieuwe veiligheidsnorm houdt meer rekening met de mogelijke gevolgen van een overstroming, omdat ons land steeds dichter bevolkt is en een steeds hogere economische waarde heeft (bedrijven, wegen en woningen).

Bovendien verandert het klimaat en weten we ook steeds meer over de technische werking van de dijken. De Rijnkade zal worden verbeterd zodat de waterveiligheid is geborgd, rekening houdend met de nieuwste normen.
Meer weten over de nieuwe normen? Kijk dan op onze website.

Waarom is de Rijnkade afgekeurd?

De kadewand kan in extreme situaties instabiel worden. Bij een snel dalende waterstand na een hoogwatersituatie, bestaat het risico dat de kade bezwijkt. Reden: de bekleding op de kade voldoet niet, evenals de funderingsconstructies. De hechting tussen de gladde basaltblokken en het beton is niet duurzaam: bijna elke 5 jaar moeten de voegen vervangen worden. In het verleden zijn er op enkele plaatsen langs de kade ook stenen uit de bekleding gevallen. Mocht de bekleding loskomen tijdens hoogwater, dan ligt direct de ondergrond bloot. Door de sterkte stroming zal zand worden meegevoerd, de bestaande bomen en ondergrondse infrastructuur ondermijnen en bezwijken. De sterkte van de bekleding is dus een belangrijk aspect dat niet voldoet aan de nieuwste strenge eisen volgens de nieuwe normering.

“Een dijk bouw je niet alleen!”

Woensdag 1 november ondertekenden gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel de intentieverklaring voor het project Rijnkade Arnhem. Dit gebeurde in de historische havenkraan aan de Rijnkade, een prachtig industrieel erfgoed dat illustreert hoe in het project met respect naar het verleden gewerkt zal worden aan een aantrekkelijke en veilige Rijnkade.

Wethouder Gerrie Elferink benadrukte in zijn speech de samenwerking tussen beide overheden: “Een dijk bouw je niet alleen!”

Voor de gemeente Arnhem is de versterking van de waterkering een goed moment om de Rijnkade een impuls te geven en de aantrekkingskracht en verbinding met de binnenstad verder te bevorderen. De Jansbeek die via de Hoge Kade in de Rijn uitmondt, is daar al een mooi voorbeeld van. Lees het complete persbericht.

Goed bezochte informatieavond


Woensdagavond 15 november vond er in ‘Geniet in de Weerd’ een eerste informatieavond plaats. Na een algemeen deel kon men in groepjes per thema zijn/haar ideeën inbrengen. Meer informatie over de vier thema’s vindt u op onze website. Het praten in groepjes en per thema leverde veel informatie op. Lees meer over deze avond.

Excursie 18 november
Zo’n 20 belangstellenden stonden zaterdagochtend 18 november kou te kleumen aan de voet van de Nelson Mandelabrug.
Meer lezen over de excursie? Lees dan het complete artikel.

Wat is uw verhaal?


Heeft u mooie foto’s van de Rijnkade: van het verleden, heden of droombeelden voor de toekomst van de Rijnkade? Voorbeelden uit andere steden? We ontvangen ze graag van u! Natuurlijk wel met uw verhaal erbij. De mooiste inzending ontvangt een dinerbon (locatie Rijnkade). Stuur uw bijdrage naar rijnkade@wrij.nl of per post naar Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Iedere volgende nieuwsbrief publiceren we graag één van de verhalen.

Bent u er 7 februari 2018 ook bij?
Op woensdagavond 7 februari a.s. praten we u graag uitgebreid bij over de vier thema’s. De informatie die we hebben opgehaald tijdens de bijeenkomsten in november hebben we dan verwerkt. Vervolgens gaan we hierover graag met elkaar in gesprek. Noteert u de datum alvast in uw agenda? We sturen u ruim van tevoren nog een herinnering. Heeft u nu al een opmerking, idee of wilt u zich alvast opgeven voor 7 februari? Stuur dan een mail: rijnkade@wrij.nl

Dijkwerkers
De komende jaren voeren de Dijkwerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat de grootste dijkversterkingsoperatie ooit uit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en bijna 500 sluizen en gemalen worden tot 2028 aangepakt. Kosten: 7,9 miljard euro. Dit vraagt een enorme inspanning van overheden, markt en kennisinstellingen. Samenwerken over organisatiegrenzen heen is noodzakelijk om de dijken in Nederland weer op orde te brengen. Om deze samenwerking te bevorderen heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma in 2017 De Dijkwerkers opgericht, een community waarin professionals uit de watersector kennis delen over de bescherming van Nederland tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Namens het projectteam Rijnkade wensen wij u prettige feestdagen en een gezond en veilig 2018.