Reactie op Pamflet Bereikbaarheid en parkeren van Arnhem6811
reactie op ons pamflet 

1. ‘Italiaanse’ aanpak tegen scooters Kentekenherkenning bij scooters vergt een forse investering in cameratechniek. De budgetten hiervoor zijn niet voorhanden, dus deze aanpak wordt niet overgenomen. De snelheid van 10 km/uur van de scooters is niet handhaafbaar, omdat dit geen wettelijke snelheid is. Het handhaven op fietsen is nu reeds van toepassing: fietsen in de zijstraten wordt toegelaten en op de hoofdas (rode loper) niet. Tijdens de schouw (zie projectvoorstel in hoofdstuk 5.3) zal gezamenlijk met ondernemers en bewoners worden bekeken waar scooterplaatsen rondom het centrum kunnen komen (zie hoofdstuk 5.2).

2. Aanpak overlast Rijnkade De lage rkade wordt de komende jaren op diverse manieren minder aantrekkelijk gemaakt voor hard rijden. De aanleg van de Jansbeek en het vervangen van de primaire waterkering geven mogelijkheden om de snelheid met een betere inrichting te remmen.

3. Overlast door distributie binnenstad binnen en buiten venstertijden Er is een projectvoorstel ingesloten voor betere handhaving van de venstertijden (hoofdstuk 5.3). De uitkomsten en noodzakelijke investeringen zijn nog niet bekend. Mogelijk kunnen deze worden uitgevoerd indien dit project in afstemming met PBA is te prioriteren binnen de 2 ton.

4. Meer parkeerplaatsen voor bewoners op maaiveldniveau Het is niet wenselijk om in het voetgangersgebied auto’s te parkeren; er is geen vakaanduiding en mogelijk is er niet overal voldoende ruimte. Dit kan leiden tot een verminderde bereikbaarheid voor de hulpdiensten. De gemeente zal het de parkeerdruk continu monitoren (zie projectvoorstel hoofdstuk 5.3). Bewoners met een vergunning kunnen daarbij tegenwoordig ook in de garages parkeren.

5. Invoeren van een nieuw parkeerroute informatiesysteem (PRIS) Er komt vooralsnog geen nieuw PRIS-systeem omdat het huidige systeem voldoet. Door de komst van steeds meer in-carinformatie lijkt een PRIS-systeem daarbij over een aantal jaar ook overbodig. Wel zal bij de herinrichting van de Weerdjesstraat de parkeerverwijzing naar Prinsenhof worden meegenomen. Zie ook maatregelen in kader van duurzaam bereikbaar in hoofdstuk 5.2.

6. Invoeren van een groene golf (50 km/u) op de binnenring We werken continu aan de optimale afstelling van de verkeerslichten op de ring, zodanig dat de doorstroming van het verkeer optimaal is en we daarmee onnodig wachten en onnodige uitstoot voorkomen. Zie ook maatregelen in kader van duurzaam bereikbaar in hoofdstuk 5.2.

7. Gelijke behandeling bij aanvragen van parkeervergunningen Dit verschil zal niet wijzigen, er is in de bouw- en parkeerverordening vastgelegd dat de ontwikkelaar van (koop)appartementen voor parkeerruimte zorgt of dit neerlegt bij de koper. Als er geen parkeervoorziening gerealiseerd is bij een ontwikkeling zal de eigenaar zelf een parkeerplaats moeten kopen of huren.

8. Aanpak Gele Rijdersplein / Looierstraat In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het parkeren op het Gele Rijders Plein wordt opgeheven. Deze maatregel is per 1 maart 2017 uitgevoerd.
21
De Arnhemse binnenstad binnen bereik
9. Betere ontsluiting binnenstad voor hulpdiensten De bereikbaarheid voor de hulpdiensten voldoet; zij kunnen inrijden bij alle verzinkbare afsluitingen. De hulpdiensten geven niet aan problemen te ondervinden met de toegang naar de binnenstad

10. Extra fietsvoorzieningen en toegang voor bewoners Zie hiervoor het projectvoorstel Schouw in hoofdstuk 5.3.

Gelijke beprijzing Zie beantwoording onder punt 7 van dit pamflet.

Invoeren kentekenherkenning Zie hiervoor de maatregelen in hoofdstuk 5.2 en het projectvoorstel Venstertijden in hoofdstuk 5.3.

Gastvrij voor bezoekers Een goede doorstroming op de centrumring is van essentieel belang voor de bereikbaarheid van de stad; stokt het verkeer op de centrumring, dan stokt het ook op andere plaatsen in de stad en beïnvloedt dit in negatieve zin de bereikbaarheid. We herbevestigen daarmee het principe van de centrumring en radialen. In één richting tegen de wijzers van de klok in rijdt het autoverkeer op de centrumring. Wel afslaan via de bestaande lussen vanaf de centrumring de binnenstad/parkeervoorziening in, maar geen nieuwe doorsteken vanaf de radialen over de centrumring en geen nieuwe doorsteken tussen buiten- en binnensingel.

De binnenstad van Arnhem beschikt met de huidige inzichten over voldoende parkeerplaatsen (zie hoofdstuk 2). Met het ingesloten projectvoorstel in hoofdstuk 5.3 monitoren we het gebruik van de parkeervoorzieningen. Parkeren op maaiveld verdient daarbij uit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit niet de voorkeur.

De gemeente Arnhem staat positief tegenover een pilot flitsparkeren. Indien deze pilot in afstemming is te prioriteren binnen de 2 ton kan de pilot uitgevoerd worden in 2017/2018