De gemeente Arnhem vindt het van belang dat er in iedere wijk een bewonersoverleg functioneert, dat als samenwerkingspartner van de gemeente optreedt bij zaken die de wijk aangaan.Het bewonersoverleg adviseert dus gemeente, maar ook professionele instanties in de wijk, gevraagd en ongevraagd over zaken die de wijk aangaan. Tevens is het bewonersoverleg verantwoordelijk voor besluiten over besteding van het wijkbudget. De wijkregisseur is hierbij eindverantwoordelijk en kan alleen na een besluit van het college van B&W afwijken van de besluitvorming van het bewonersoverleg. In de praktijk zal dit alleen gebeuren als het bewonersoverleg bijv. besluit om van het wijkbudget met zijn allen op vakantie te gaan. Het budget wordt besteed aan organisatie van het bewonersoverleg, wijkcommunicatie en activiteiten die de leefbaarheid en het welzijn in en van de wijk vergroten.

Bewoners zijn uitdrukkelijk eigenaar van het bewonersoverleg. Het opbouwwerk kan ondersteunen en adviseren bij de organisatie, op verzoek van de deelnemers aan het bewonersoverleg. In een wijk heb je vaak zogenaamde denkers en doeners. De denkers willen graag meepraten en meebeslissen in een bewonersoverleg en de doeners zijn mensen die actief zijn in hun eigen straat, bij wijkactiviteiten etc. De opgave ligt er in om deze mensen waar nodig met elkaar te verbinden en samen een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en het welzijn in en van de wijk.

Belangrijk is in ieder geval dat de deelnemende bewoners van het bewonersoverleg de beschikking hebben over relevante informatie en op de hoogte zijn van zaken die spelen en desgewenst een bijdrage kunnen leveren cq kunnen reageren. Het bewonersoverleg is een openbaar toegankelijk overleg van bewoners met beroepskrachten die werkzaam zijn voor of in de wijk.

Kerntaken van het bewonersoverleg:

  • Gevraagd en ongevraagd uitbrengen van zwaarwegende adviezen over fysieke, sociale en economische aangelegenheden van de eigen wijk aan het College van B&W en aan andere betrokken organisaties met bijbehorend draagvlak.
  • Bespreken en afstemmen van ontwikkelingen en daarvoor bewoners en deskundigen consulteren die in de wijk werkzaam zijn.
  • Initiëren en bevorderen van initiatieven.
  • Signaleren en agenderen van zaken die aan de orde zijn.
  • Bevorderen van wijkcommunicatie en ondersteunen van burgerparticipatie.
  • Uitbrengen van zwaarwegend advies over besteding van het wijkbudget.
  • Ondersteunen van de gemeente met de organisatie van het tweejaarlijks Wijkgesprek.
  • Het bewonersoverleg is actief betrokken bij de voortgang van het Wijkactieplan (WAP)