Resultaten panelonderzoek Arnhemmers en hun wijk 2016

Verrassende uitslagen bij het Panelonderzoek Arnhemmers en hun wijk.

 • Het meest geschikte middel om mee te beslissen volgens het panel is:
  Een digitale enquête (54%)
 • Rol wijkbewoners en rol gemeente bij besluitvorming:
  wil geraadpleegd worden als bewoners gaan meebeslissen en uitvoeren in de wijk (58%)
 • De rol van de gemeente zou moeten zijn:
  De wijk raadplegen (67%)
 • Meebeslissen:
  Verkeer en vervoer – zoals parkeren, verkeerssituaties, geluidshinder en fietspaden (52%)
 • Iets zelf doen:
  geen activiteiten te willen doen of overnemen in de wijk. (33%)
  maar als ze iets willen doen:
  Groen in de wijk – zoals groenonderhoud, bomen in de wijk, gezamenlijke tuinen (22%)

Inleiding
Binnen het programma Van wijken weten is de gemeente Arnhem op zoek naar nieuwe werkwijzen om bewoners op wijkniveau te laten meebeslissen over beleid en acties in de wijk. Om dit thema te verkennen, is er in januari 2016 een enquête uitgezet via het Digipanel. Deze enquête had als doel te verkennen hoe bewoners willen meebeslissen en bijdragen in de wijk en hiervoor ideeën bij hen op te halen. In totaal hebben 2258 panelleden de vragenlijst ingevuld (een respons van 57%)

Ontwikkeling Van wijken weten
De belangrijkste resultaten zijn:

 • Een derde van het panel is bekend met het plan rondom Van wijken weten.
 • Het gemiddeld rapportcijfer dat de inwoner van Arnhem geeft voor de huidige samenwerkingswijze van de gemeente met inwoners, is een 6,3.
 • Een meerderheid van de inwoners, 75%, waardeert de ontwikkeling die is ingezet met Van wijken weten (zeer tot enigszins) positief. De panelleden zijn vooral positief over het feit dat
  ‘bewoners meer invloed krijgen’ en ‘ambtenaren werken vanuit de wijk’. Panelleden zijn minder positief over het idee dat ‘bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen om dingen zelf
  op te pakken’.
 • 40% van de panelleden denkt dat als de gemeente meer overlaat aan inwoners, dit een (zeer tot enigszins) positief effect heeft op de woon- en leefomgeving. 21% van de inwoners denkt dat dit een (zeer tot enigszins) negatief effect op hun woon- en leefomgeving.

Meebeslissen en meedoen in de wijk
Aan de leden van het Digipanel is gevraagd hoe zij denken over besluitvorming in hun wijk. Tenminste de helft (55%) van de panelleden wil graag meebeslissen, 40% twijfelt hierover.

Meebeslissen: middel
Het meest geschikte middel om mee te beslissen volgens het panel is:
1: Een digitale enquête (54%)
2: Wijkbijeenkomst (18%)
3: Een schriftelijke enquête (14%)

Meebeslissen: waarover
Het panel geeft aan het liefste mee te beslissen over onderwerpen die in de wijk spelen. Daarna volgt het ‘hoe’: hoe het werk wordt ingericht en hoe het geld wordt besteed
(zie onderstaande figuur).
pannel
De meerderheid van het panel heeft een voorkeur voor open besluitvorming: geen gekozen of geloten vertegenwoordiging, maar iedereen krijgt de kans om een stem uit te brengen.

Rol wijkbewoners en rol gemeente bij besluitvorming
Aan het panel is gevraagd welke rol zij als wijkbewoners zouden willen hebben in de besluitvorming en activiteiten in de wijk en welke rol de gemeente zou moeten innemen bij besluitvorming in de wijk.
Hierbij kon men meerdere antwoorden geven.

De panelleden zien zichzelf het liefst in de volgende rol:
1: Ik wil geraadpleegd worden als bewoners gaan meeblissen en uitvoeren in de wijk (58%)
2: Ik wil werk van de gemeente samen met de gemeente uitvoeren (21%)
3: Ik wil zaken op de agenda zetten (21%)
4: Ik wil de wijk graag adviseren (19%)

De rol van de gemeente zou moeten zijn:
1: De wijk raadplegen (67%)
2: De wijk informeren (56%)
3: De gemeente moet samen met de wijk werk uitvoeren (47%)

Thema’s in de wijk – Meebeslissen en zelf doen
Meebeslissen
Aan de panelleden is gevraagd over welke thema’s zij het liefste mee zouden willen beslissen in hun wijk. Men kon maximaal drie voorkeuren aangeven die binnen deze thema’s vallen. De meest
genoemde thema’s zijn:
1. Verkeer en vervoer – zoals parkeren, verkeerssituaties, geluidshinder en fietspaden (52%)
2. Openbare ruimte – zoals zoals onderhoud van straten, pleintjes, speeltuinen (45%)
3. Veiligheid – zoals inbraken, overlast en hangjongeren (41%)

Zelf doen
Aan de panelleden is gevraagd op welke thema’s zij activiteiten zouden willen overnemen in hun wijk.
Men kon ook hier maximaal drie voorkeuren aangeven.
Hierbij geeft iets minder dan een derde van het panel aan geen activiteiten te willen doen of overnemen in de wijk.

De voorkeur voor de verschillende thema’s was zeer divers, maar de thema’s waar de panelleden zich het liefst voor willen inspannen zijn:
1. Groen in de wijk – zoals groenonderhoud, bomen in de wijk, gezamenlijke tuinen (22%)
2. Sociale ondersteuning – zoals vrijwilligers- en maatjeswerk, klussen en het opbouwen van sociale netwerken (21%)
3. Openbare ruimte – zoals zoals onderhoud van straten, pleintjes, speeltuinen (15%)

Actuele thema’s
Aan het panel is gevraagd of er nu iets speelt in de wijk, waar men graag een bijdrage aan zou willen leveren. Onderstaande thema’s geven geen volledig beeld van de diversiteit aan ideeën die door het panel zijn genoemd, maar geeft een indicatie van de belangstelling voor bepaalde thema’s

pannel1

Wat gaan we met de resultaten doen?

De gemeente betrekt de uitkomsten van het panel bij de verdere doorontwikkeling van het wijkgericht
werken.