Ondergrondse afvalcontainers

Het inzamelen van afval in het centrum van Arnhem gaat anders dan in de rest van Arnhem.

Bewoners van de binnenstad gebruiken vuilniszakken voor hun afval. De vuilniszakken worden elke woensdag opgehaald. Woont u in de binnenstad, zet dan uw vuilniszakken op woensdagochtend tussen 06.00 uur en 07.30 uur aan de straat. In de binnenstad wordt geen GFT opgehaald.

Oud papier moet in de binnenstad iedere woensdagavond tussen 17.00 uur en 18.00 uur aan de straat worden gezet.
Het plastic afval wordt één keer in de vier weken op de dinsdag opgehaald.
In de afvalwijzer vindt u alle gegevens over het inzamelen op uw adres.
Meer informatie
Heeft u vragen of klachten over het ophalen van afval in de binnenstad? Belt u dan naar de SUEZ servicelijn, tel. (026) 4 460 490.

Ondergrondse containers

Inloopavond
Tijdens de inloopavond kunt u tekeningen bekijken met de plekken die de gemeente voorstelt voor de ondergrondse containers in uw buurt. Er is volop ruimte om hierop te reageren en vragen te stellen. Misschien heeft u wel een alternatief. Wij stellen uw inbreng op prijs.

De infoavond gemist? maar niet eens met de locatie, men kan nog tot 15 februari a.s. een zienswijze mailen naar omgekeerdinzamelen@arnhem.nl onder vermelding van 2016-10-00816 en de plek van de ondergrondsecontainers

Bij de invoering is Arnhem in 3 fasen verdeeld. Bekijk de voorgestelde plekken van fase 3

Criteria voor locatiekeuze
Bij de start van Omgekeerd Inzamelen zijn criteria vastgesteld waaraan de locaties moeten voldoen. Er zijn 55 criteria (pdf 115KB) vastgesteld: harde criteria (altijd aan voldoen) en zachte criteria (zo mogelijk aan voldoen). Dit is gebeurd in overleg met onder meer de beheerders van de openbare ruimte, bewonerswerkgroepen uit de drie proefwijken, de seniorenraad en het  Arnhems platform voor chronisch zieken en gehandicapten.

Hoofdgroepen van criteria zijn: bereikbaarheid voor bewoners, beperken van overlast voor de omgeving, beschermen van milieu/groen, bereikbaarheid voor de inzamelvoertuigen, veiligheid, geschiktheid van de ondergrond, relatie met parkeerplaatsen en de mogelijkheid om containers te clusteren.

Indienen zienswijze
Als u zich niet kunt vinden in een concept-locatie, dan kunt u een zienswijze indienen, waarin u aangeeft waarom u zich niet kunt vinden in de concept-locatie. De zienswijze kunt u insturen tot één week na de datum van de inloopavond. Op de inloopavond zijn hier formulieren voor beschikbaar. Ook als u een alternatieve locatie wilt voorstellen moet dat schriftelijk gebeuren.

Naar aanleiding van de reacties wordt beoordeeld of alternatieve locaties nodig en beschikbaar zijn. Vervolgens worden de definitieve locaties bepaald. Over de definitieve locaties wordt u geïnformeerd.

U kunt uw zienswijze per e-mail sturen naar omgekeerdinzamelen@arnhem.nl of per post naar Gemeente Arnhem, Cluster Openbare Ruimte t.a.v. de heer G. Boonzaaijer, Antwoordnummer 2061, 6800 WR Arnhem. Een postzegel is niet nodig.

Vermeld bij uw zienswijze de naam van uw wijk/buurt en omschrijf duidelijk de betreffende locatie. Vermeld ook duidelijk uw naam en adresgegevens. Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen een inhoudelijke reactie van de gemeente.

 

alles over omgekeerd inzamelen 

alles van gemeente over afval